Quotes engels life

 

Engelse life quotes over het leven
in het Engels en in het Nederlands

 


Relax. We're all crazy it's not a competition.
Ontspan. We zijn allemaal gek, het is geen wedstrijd.

Tell me, what is it your plan to do with your one wild and precious life?
Zeg me, wat ben jij van plan te doen met je enige, wilde, kostbare leven? 
Mary Oliver

Let your life lightly dance on the edges of time like dew on the tip of a leaf.
Laat je leven lichtjes dansen op de randen van de tijd als dauw op de punt van een blad.
Rabindranath Tagore


Man is free at the moment he wishes to be.
De mens is vrij op het moment dat hij dat wenst.
Voltaire

Low expectations is the key to happiness in life.
Lage verwachtingen zijn de sleutel tot geluk in het leven.
Christopher Miller

Life is a song - sing it.
Life is a game - play it.
Life is a challenge - meet it.
Life is a dream - realize it.
Life is a sacrifice - offer it.
Life is love - enjoy it.

Het leven is een lied - zing het.
Het leven is een spel: speel het.
Het leven is een uitdaging: ga die aan.
Het leven is een droom - realiseer het.
Het leven is een offer - bied het aan.
Het leven is liefde - geniet ervan.
Sai Baba

Nature does not hurry, yet everything is accomplished.
De natuur heeft geen haast, en toch is alles volbracht.
Lao Tzu


To the mind that is still, the whole universe surrenders.
Aan de geest die stil is, geeft het hele universum zich over.
Lao Tse

One can not reflect in streaming water. Only those who know internal peace can give it to others.
In stromend water kun je niet reflecteren. Alleen degenen die innerlijke vrede kennen, kunnen die aan anderen geven.
Lao Tzu

God gave us the gift of life; it is up to us to give ourselves the gift of living well.
God gaf ons het geschenk van het leven; het is aan ons om onszelf het geschenk te geven om goed te leven.
Voltaire

Things are never quite as scary when you've got a best friend.
Dingen zijn nooit zo eng als je een beste vriend hebt.
Bill Watterson

I find the lure of the unknown irresistible.
Ik vind de aantrekkingskracht van het onbekende onweerstaanbaar.
Sylvia Earle

Yield to temptation. It may not pass your way again.
Geef toe aan de verleiding. Het kan zijn dat het niet meer op uw pad komt.
Robert A. Heinlein

Rebels and non-conformists are often the pioneers and designers of change.
Rebellen en non-conformisten zijn vaak de pioniers en ontwerpers van verandering.
Indira Gandhi

You will receive everything you need when you stop asking for what you do not need.
Je zult alles ontvangen wat je nodig hebt als je stopt met vragen naar wat je niet nodig hebt.
Sri Nisargadatta Maharaj

Your children are not your children.
They are the sons and daughters of Life's longing for itself.
They came through you but not from you
and though they are with you yet they belong not to you.

Je kinderen zijn niet jouw kinderen.
Zij zijn de zonen en dochters van het verlangen van het leven naar zichzelf.
Ze kwamen door jou, maar niet van jou, en hoewel ze bij je zijn, horen ze toch niet bij jou.
Khalil Gibran